Tietosuojaseloste

FOARSin jäsenrekisterin tietosuojaseloste

Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu toukokuussa 2018.

 

  1. 1.      Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä: FOARS – Finnish Osteoarthritis Research Society

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: sihteeri Katriina Vuolteenaho katriina.vuolteenaho@foars.fi

Muut yhteystiedot www.foars.fi

 

  1. 2.      Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhdistyslain (503/1989) määräämä velvoite ylläpitää jäsenluetteloa sekä jäsenmaksutietojen ja yhteystietojen ylläpito yhdistyksen toimintaa varten.

 

  1. 3.      Rekisterin tietosisältö

Rekisteröityjä ovat FOARS:n hallituksen hyväksymät varsinaiset jäsenet, kannattajajäsenet sekä FOARS:n hallituksen esittämät ja yhdistyksen kokouksen kutsumat kunniapuheenjohtajat tai kunniajäsenet.

Jäsenrekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka jäseneksi hyväksytty on itse antanut yhdistyksen käytettäväksi. Jäsenrekisteriin liittyvältä henkilöltä kerätään seuraavat tiedot jäseneksi liittymisen yhteydessä: etu- ja sukunimi, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja työpaikan yhteystiedot.

Rekisterissä pidetään yllä myös seuraavia tietoja:

jäseneksiliittymisvuosi, luottamustehtävät yhdistyksessä ja tiedot maksetuista jäsenmaksuista.

Henkilörekisteriin tallennettuja henkilötietoja säilytetään jäsenyyden keston ajan. Yhdistyksen arkistossa säilytetään tiedot hyväksytyistä jäsenistä.

 

  1. 4.      Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään suoraan jäseniksi hyväksytyiltä jäseneksi hakemisen yhteydessä. Jäsenillä on mahdollisuus itse päivittää tietonsa ottamalla yhteyttä jäsenasioita hoitavaan yhteyshenkilöön.

 

  1. 5.      Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta kaupalliseen tarkoitukseen tai kolmansille osapuolille.

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

  1. 6.      Rekisterin suojauksen periaatteet

Jäsenrekisteritiedosto säilytetään tiedostossa, johon on rajatut käyttöoikeudet. Jäsenrekisterin käyttöoikeus on FOARS:n hallituksen nimeämillä toimihenkilöillä (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja ja sihteeri), jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

 

  1. 7.      Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot, oikeus tietojen oikaisemiseen, oikeus täydentää puutteellisia tietoja ja oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä.

Pyynnöt osoitetaan kirjallisesti tai sähköpostilla yhdistyksen sihteerille tai puheenjohtajalle.

 

  1. 8.      Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyillä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut.